Summer League 2018


Compound Team

Won. 1066 v. Abba. 1267 v dns
Won. 1066 v. Guildford. 1203 v 1143
Won. 1066 v. Gravesend. 1267 v 1165
Won. 1066 v. Rutland. 1240 v 1222
Won. 1066 v. Royston Heath. 1230 v 1217

1066 compound team won their division

Longbow Team

Won. 1066 v. Bayeaux. 561 v 96
Won. 1066 v. Redditch. 528 v 494
Won. 1066 v. Bowbrook. 551 v 338
Won. 1066. v Forest of Bere. 576 v 426
Won. 1066. v. LAOF AC. 578 v 535

1066 longbow team won their division

Recurve Team

Won 1066. v. Spelthorne. 1521 v 1297
Won. 1066 v. Guildford. 1533 v dns
Won. 1066 v. West Essex. 1565 v unknown
Lost. 1066. v. Bowbrook. 1541 v 1585
Won. 1066 v. Gravesend. 1589 v 1553

1066 recurve team won their division